Inleiding op de klachtenregeling iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van een cliënt van Linssen cs Advocaten jegens een of meer advocaten.

Artikel 1 – begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van een cliënt van Linssen cs Advocaten jegens een of meer advocaten van Linssen cs Advocaten of een of meer onder de verantwoordelijkheid van die advocaat of advocaten werkzame personen, over de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met Linssen cs Advocaten, de kwaliteit van de dienstverlening van Linssen cs Advocaten of de hoogte van de declaratie van Linssen cs Advocaten, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt van Linssen cs Advocaten die zelf of door middel van een vertegenwoordiger een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: de advocaat van Linssen cs Advocaten die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 – doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft de volgende doelstellingen:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten van Linssen cs Advocaten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten van Linssen cs Advocaten vast te stellen;
 3. het behoud en de verbetering van bestaande relaties van Linssen cs Advocaten door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. het trainen van medewerkers van Linssen cs Advocaten in het cliëntgericht reageren op klachten;
 5. het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 3 – toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen Linssen cs Advocaten en een cliënt.
 2. Iedere advocaat van Linssen cs Advocaten draagt er zorg voor dat een aan hem kenbaar gemaakte klacht over hem en/of over een andere advocaat en/of andere advocaten en/of over een of meer onder de verantwoordelijkheid van die advocaat of advocaten werkzame personen, door de klachtenfunctionaris van Linssen cs Advocaten conform de kantoorklachtenregeling in behandeling wordt genomen.

Artikel 4 – informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Uiterlijk in de opdrachtbevestiging van Linssen cs Advocaten wordt de cliënt erop gewezen dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de overeenkomst tussen Linssen cs Advocaten en de cliënt.
 2. Op de overeenkomst van opdracht tussen Linssen cs Advocaten en haar cliënten zijn de algemene voorwaarden van Linssen cs Advocaten van toepassing. Daarin staat ook aan welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling door Linssen cs Advocaten niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.

Artikel 5 – interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt Linssen cs Advocaten of een of meer van haar advocaten benadert met een klacht, dan wordt deze klacht doorgeleid naar mr. A.C. van Schaick en/of mr. J.M.M. Menu. Een van hen zal optreden als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een klacht kan in verschillende onderwerpen worden ingedeeld. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
 3. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 4. Degene over wie is geklaagd, tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na of met tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 5. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. Hij handelt de klacht af binnen vier weken nadat hij de toelichting van de klager op de klacht heeft ontvangen, of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 6. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. Hij stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 7. De klachtenfunctionaris en degene(n) over wie is geklaagd, nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 8. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van de klacht.

Artikel 6 – klachtevaluatie

De klachtenfunctionarissen van Linssen cs Advocaten brengen aan de maatschap Linssen cs Advocaten periodiek verslag uit over eventuele klachten en de afhandeling daarvan en doen waar nodig aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten en ter verbetering van kantoorprocedures.