Stap 1

Wanneer u mij benadert voor rechtsbijstand bij het verhalen van letselschade maken we eerst een (kennismakings-)afspraak. Dat kan overigens ook telefonisch zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik globaal met u de haalbaarheid en verdere aanpak van de zaak bespreken. Ik zal met u doornemen de aansprakelijkheidsvraag, de aard en omvang van uw letsel, uw geleden en mogelijk nog te lijden schade. Voorts kan ik met u werk-, prijs- en betalingsafspraken maken en die leg ik vast in een opdrachtbevestiging. 

Stap 2

Samen met u verzamel ik de relevante informatie over uw letsel, schade en kosten. In de correspondentie met de (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) aansprakelijke partij beschrijf ik de relevante feiten die aan de aansprakelijkheid ten grondslag liggen, zet de juridische aspecten uiteen over de aansprakelijkheid en breng uw letsel en uw schade in beeld. De schade zet ik uiteen in een voorlopige schadestaat – die ik in de vervolgstappen herhaaldelijk zal actualiseren – en vorder een voorschot op de uiteindelijk te lijden schade. 

Stap 3

Als de aansprakelijkheid wordt erkend dan gaan we uw verdere herstel volgen. Bij het verzamelen van medische informatie betrek ik een medisch adviseur. Die adviseert mij in het letselschadetraject op het medische vlak over de aard en omvang van uw letsel en bespreekt tevens de eventuele toekomstige risico’s.

Als de aansprakelijkheid niet wordt erkend dan gaan we samen het vervolg bespreken. Dit kan zijn een deelgeschilprocedure of een gerechtelijke procedure. Maar ook mediation kan tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard zullen dan ook de kosten van het verdere vervolg worden besproken.

Stap 4

Een definitieve afwikkeling van uw letselschade kan pas als u hersteld bent of als verder herstel/genezing niet meer mogelijk is. Er moet sprake zijn van een medische eindsituatie. Mogelijk dat uw medische situatie door een onafhankelijk medisch specialist moet worden beoordeeld. Als de aard en ernst van uw letsel en het causaal verband zijn vastgesteld kan de omvang van uw schade worden berekend. Mogelijk dat bij de berekening van uw letselschade ook nog deskundigen (zoals een arbeidsdeskundige of een rekenbureau) moeten worden ingeschakeld. Ik kan vervolgens in overleg treden met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar over de definitieve afwikkeling van uw letselschade dan wel een afwikkeling met een voorbehoud indien uit het advies van mijn medisch adviseur of de medische expertise naar voren komt dat er een kans is op toekomstige verslechtering van uw gezondheidssituatie. Is er sprake van overeenstemming over een afwikkeling van de letselschade dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een zgn. vaststellingsovereenkomst.