Wat is letselschade?

Letselschade is (vermogens-)schade die door lichamelijk of geestelijk letsel ontstaat waarvoor een ander aansprakelijk is.


Wat is het uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht?

Het uitgangspunt van de wet is dat de aansprakelijke partij uw volledige schade dient te vergoeden. De aansprakelijke partij is gehouden het slachtoffer zo veel mogelijk te brengen in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet was gebeurd. De schade waarop aanspraak kan worden gemaakt alsook de omvang daarvan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.


Welke letselschade kan ik op de aansprakelijke partij verhalen?

Voorbeelden van mogelijke schadeposten zijn:

  • inkomstenderving, pensioenschade, schade wegens economische kwetsbaarheid, kosten van studievertraging, kosten om uw werk ondanks het letsel te behouden of kosten van werkverandering (inclusies opleidingskosten) inclusief opleidingskosten);
  • schade door kosten van verzorging/verpleging;
  • schade doordat bepaalde werkzaamheden in/rondom de woning (huishoudelijke werkzaamheden, tuinonderhoud) die u voor de schadeveroorzakende gebeurtenis uitvoerde en door het opgelopen letsel niet meer kunt uitvoeren en door derden (onder wie andere gezinsleden) moeten worden uitgevoerd;
  • kosten tot behoud van mobiliteit (bijvoorbeeld externe vervoerskosten die u moet maken om de dingen te doen die u voor het ongeval deed; extra aanschafkosten van een automaat in plaats van een handgeschakelde auto; aanschaf elektrische fiets).
  • verbouwingskosten doordat de woning vanwege het blijvende letsel moet worden aangepast om te kunnen blijven woning of de kosten van verhuizing naar een aangepaste woning; 
  • reiskosten in verband met bezoeken artsen en ziekenhuizen, medische kosten die door de zorgverzekeraar niet of slechts deels worden vergoed;

immateriële schade;

  • de redelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand of de redelijke kosten om aansprakelijkheid of schade(omvang) vast te stellen kunt u op de aansprakelijke partij verhalen.

Wat is immateriële schade of smartengeld?

U hebt recht op een immateriële schadevergoeding (smartengeld) indien sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel. Volgens de wet hebt u recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. De omvang van de immateriële schadevergoeding is onder meer afhankelijk van de aard en omvang van het letsel, de duur van het herstel, de aard en omvang van de medische behandelingen, de aard en omvang van de eventueel blijvende klachten en beperkingen, de impact dat het letsel op zowel uw arbeidsleven en sociale leven heeft. 


Wanneer is de tegenpartij aansprakelijk?

De tegenpartij is aansprakelijk als hij jegens u toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld. Voorbeelden van een onrechtmatige daad is een verkeersfout of een mishandeling. De tegenpartij is ook aansprakelijk als bezitter van een dier (bijvoorbeeld een hond die bijt of een paard dat op hol slaat) of als bezitter van een roerende of onroerende zaak dat niet aan de eisen voldoet die daaraan mogen worden gesteld en daardoor gevaar oplevert. Een tegenpartij kan ook een producent zijn die een product in het verkeer heeft gebracht dat gebrekkig is en uw letsel veroorzaakt heeft.

De tegenpartij kan ook in een contractuele setting aansprakelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw letsel ontstaat door een arbeids- of bedrijfsongeval en de werkgever de arbeid in onveilige omstandigheden heeft laten verrichten. Of de arts die een medische fout maakt.


Wanneer is sprake van een medische fout?

Van een medische fout is sprake als de arts zijn uit de met u gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst voortvloeiende zorgplicht niet is nagekomen. Of daarvan sprake is wordt getoetst aan de hand van de vraag welke zorg een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Van een medische fout kan sprake zijn als een diagnose niet of te laat is gesteld, de behandeling niet of niet tijdig of niet behoorlijk is uitgevoerd of als er geen sprake is informed consent.


Wat zijn kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand?

Dit zijn kosten die een letselschadeslachtoffer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Het zijn dus kosten in verband met het inschakelen van een advocaat om de letselschade te verhalen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten van eventuele andere deskundigen (zoals een medisch adviseur, arbeidsdeskundige of rekenkundige). Als de aansprakelijkheid is erkend dan is de tegenpartij op grond van de wet gehouden de redelijke kosten van rechtsbijstand van het letselschadeslachtoffer te vergoeden.


Wat wordt onder affectieschade verstaan?

Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Naasten kunnen sinds 1 januari 2019 schadevergoeding vorderen van de aansprakelijke partij als het slachtoffer is overleden of ernstig of blijvend letsel heeft. Het is een vergoeding voor het verdriet van deze naasten. De naasten die aanspraak kunnen maken op een affectieschadevergoeding zijn in de wet genoemd. Neemt u met mij contact op als u wilt weten of u een naaste bent die aanspraak kan maken op een affectieschadevergoeding.


Wat wordt onder shockschade verstaan?

Shockschade is de psychische schade van een naaste, die ontstaat door het waarnemen van een ongeval waarbij een dierbare is betrokken of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval van de dierbare. Als dit tot een hevige emotionele schok leidt met psychisch letsel tot gevolg is sprake van shockschade. In het geval van shockschade is er niet alleen sprake op een aanspraak op immateriële schade (zoals in het geval van affectieschade) maar ook aanspraak op vergoeding van zijn volledige letselschade (zoals inkomstenderving e.d.).


Op welke schadevergoeding kan ik en mijn kinderen aanspraak maken als mijn partner door een schadeveroorzakende gebeurtenis komt te overlijden?

U hebt dan aanspraak op:

  1. schade door gederfd levensonderhoud dat ontstaat door het wegvallen van het inkomen van de overledene of door het wegvallen van werkzaamheden in/rondom de woning die de overledene deed (bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden of tuinonderhoud) en waarvoor door het overlijden een derde moet worden ingeschakeld en kosten worden gemaakt.
  2. begrafenis-/crematiekosten
  3. affectieschade (indien de schadeveroorzakende gebeurtenis na 1 januari 20219 heeft plaatsgevonden)

Op welke letselschadevergoeding heb ik recht?

Dit hangt in de eerste plaats af van de aard en omvang van het opgelopen letsel. Bovendien is ieder slachtoffer anders. De afwikkeling van letselschade is maatwerk. Uw persoonlijke omstandigheden maken de omvang van de schade. Het maakt bijvoorbeeld verschil als u (blijvend) letsel oploopt als u aan het begin van uw carrière staat of allang met pensioen bent. Alsdan hebben we het over hele andere schadeposten en ook de omvang van die schadeposten zal anders zijn. Als u informatie wenst over úw letselschade dan adviseren wij u met ons contact op te nemen.


Kan ik voor vragen met u contact opnemen?

Zeker! Belt u gerust!